Mieke BREYNE, Notaris te Ieper

 

Mieke BREYNE

Notaris te Ieper

Voor gehuwden

Het huwelijk laat een aantal belangrijke rechten tot stand komen tussen de huwelijkspartners. Eén van de belangrijkste rechten is het erfrecht. Echtgenoten erven immers het vruchtgebruik op de hele nalatenschap. Bovendien hebben ze recht op een erfrechtelijke reserve: hetzij het vruchtgebruik op de gezinswoning en aanwezige huisraad hetzij het vruchtgebruik op de helft van de nalatenschap

 

Voor gehuwden is het huwelijkscontract een belangrijk middel om aan successieplanning te doen. Met een huwelijkscontract kunnen de koppels immers afwijken van de wettelijke bepalingen die automatisch gelden als er geen huwelijkscontract bestaat en bijvoorbeeld kiezen om niet te werken met een gemeenschappelijk vermogen. Bovendien kunnen er bepaalde clausules toegevoegd worden die een impact zullen hebben op de verdeling bij een echtscheiding of een overlijden van één van de partners. Zo kiezen veel echtgenoten om een samen aangekochte woning in te brengen in het gemeenschappelijk vermogen. Daaraan koppelen ze vaak een optioneel keuzebeding, wat een grotere bescherming betekent voor de langstlevende huwelijkspartner. Een huwelijkscontract opstellen is ook in trek voor koppels die al kinderen hebben uit een vorige relatie en nu (opnieuw) de stap zetten naar een huwelijk. Vaak willen deze huwelijkspartners hun opgebouwd vermogen apart houden. Met een huwelijkscontract kunnen ze kiezen voor het stelsel van “scheiding van goederen”. Dit stelsel wordt vaak verkozen door huwelijkspartners waarvan één van de echtgenoten een risicovolle zelfstandige activiteit uitoefent.

 

Huwelijkscontract of niet, iemand kan ook kiezen om te schenken aan zijn echtgenoot. Echtgenoten kunnen om uitéénlopende redenen kiezen om aan elkaar te schenken. Het erven van de gezinswoning is vrijgesteld van successierechten (erfbelasting), maar andere goederen zijn wel degelijk onderworpen aan de doorgaans duurdere successierechten (erfbelasting). Bovendien erft de langstlevende echtgenoot niet alles in volle eigendom. Dankzij een schenking kunnen bepaalde goederen wél in volle eigendom worden verkregen. In bepaalde gevallen gaan de eigen goederen van de overleden echtgenoot (man of vrouw) volgens de wet rechtstreeks naar de familie van de overleden partner. Ook dit kan tegengehouden worden door deze goederen op voorhand te schenken aan zijn of haar echtgenoot.

 

Schenkingen tussen echtgenoten zijn – in tegenstelling tot de algemene regel – herroepbaar!

 

Anticiperen op morgen

Niet alleen echtgenoten, maar ook samenwonende partners laten een zorgvolmacht opstellen. Hierin kunnen ze anticiperen op hun wilsonbekwaamheid (door een ongeval, ouderdom, ziekte…) en preventief beslissingen nemen over het beheer van hun vermogen. Daarbij kunnen bepaalde familieleden betrokken worden. Op het opstellen van een zorgvolmacht staat dus geen leeftijd. Je kan bij de notaris perfect de zorgvolmacht bespreken in het kader van het opstellen van een huwelijkscontract. De twee kunnen op elkaar afgestemd worden.

 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .